Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach

Formularz rekrutacyjny

Wybór formularza

  Adres zamieszkania:
 
Kod:  ,   Miejscowość:  
Ulica, nr. domu:  
  Adres zameldowania (jeśli inny od adresu zamieszkania):
 
Kod:  ,   Miejscowość:  
Ulica, nr. domu:  
Dane Matki Rodzic
Opiekun prawny

  Adres zamieszkania:
 
Kod:  ,   Miejscowość:  
Ulica, nr. domu:  
  Dane kontaktowe
W przypadku sprawowania wyłącznej opieki prawnej nad dzieckiem przez jednego z rodziców, proszę donieść do wglądu odpowiednie zaświadczenie.
Dane Ojca Rodzic
Opiekun prawny

  Adres zamieszkania:
 
Kod:  ,   Miejscowość:  
Ulica, nr. domu:  
  Dane kontaktowe
W przypadku sprawowania wyłącznej opieki prawnej nad dzieckiem przez jednego z rodziców, proszę donieść do wglądu odpowiednie zaświadczenie.
Ankieta rekrutacyjna TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

Do klasy sportowej mogą uczęszczać uczniowie posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143.1 ustawy „Prawo oświatowe”
TAK
NIE

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w obecnym roku szkolnym do podania należy dołączyć zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej.
Zakończenie
 
Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia formularza na podany adres e-mail.
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zawarte we wniosku/zgłoszeniu i załącznikach do niego dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły podstawowej na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.)
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 pkt 2 tej ustawy, przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest dopuszczalne, jeżeli zezwala na to przepis szczególny innej ustawy.
Podstawą prawną zbierania zawartych we wniosku danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)
Administratorami danych jest dyrektor szkoły wskazanej w podaniu (wybranej przez rodziców kandydata).

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, ze podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w zakresie kryteriów do klas pierwszych oraz informacji o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.